Điều khoản và điều kiện sử dụng dành cho user


CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAGO

Ban hành ngày 12 tháng 05 năm 2019Tài liệu này đưa ra các điều khoản và điều kiện chung cho Dịch Vụ Tìm Kiếm Chuyên gia Trực Tuyến TAGO Và Dịch Vụ Tìm Kiếm Chuyên gia Trên Ứng Dụng Di Động TAGO của chúng tôi, áp dụng cho các Tài khoản và Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý khách theo thời gian. Các điều khoản và điều kiện này ràng buộc quý khách nên việc quý khách đọc và hiểu tài liệu này là quan trọng. Vui lòng tham khảo quy định tại khoản 10 (Ý nghĩa của Từ) để định nghĩa một số từ được sử dụng trong tài liệu này. 

Vui lòng liên hệ đường dây nóng chung của TAGO tại 0902948939 hoặc email support@aloguru.com nếu quý khách cần trợ giúp. 1. CÁC ĐIỀU KHOẢN 

1.1. Các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây ("Điều khoản" hoặc “Các Điều Khoản”) áp dụng mỗi khi bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ trên ứng dụng trên điện thoại TAGO được cung cấp và tải về hợp lệ từ cửa hàng ứng dụng “App Store” trên nền tảng hệ điều hành iOS hoặc cửa hàng ứng dụng “Play Store” (“CH Play”) trên nền tảng hệ điều hành Android. 

1.2. Các Điều khoản phải được đọc cùng với: 
(a) Thông báo Pháp lý của chúng tôi; 
(b) Điều khoản Bảo mật và An ninh của chúng tôi; 
(c) các điều khoản và điều kiện cho Dịch vụ trên mẫu đơn của chúng tôi; 
(d) các điều khoản và điều kiện về sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được cung cấp bởi chúng tôi hoặc chúng tôi cùng với các bên thứ ba; và 
(e) các điều khoản và điều kiện của bất kỳ tài liệu hoặc thỏa thuận khác điều chỉnh mối quan hệ giữa quý khách và chúng tôi. 
Điểm (a) đến (e) ở mục 1.2 được gọi chung là "Các Điều khoản Khác". 

1.3 Trừ khi có quy định khác, nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn giữa Các Điều khoản và Các Điều khoản Khác liên quan đến Dịch vụ, Các Điều khoản này sẽ được áp dụng lên Các Điều khoản Khác trong chừng mực cần thiết để các Điều khoản này có hiệu lực. 

1.4 Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, vui lòng ngừng việc tiếp cận và sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. 

2. ĐĂNG KÝ VÀ TIÊU CHUẨN 

2.1. Để đăng ký Dịch vụ, quý khách phải cung cấp cho chúng tôi thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ và phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong các thông tin được cung cấp. Quý khách sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả do chúng tôi hành động hoặc không hành động trên bất kỳ thông tin không chính xác, không đầy đủ, bị cắt xén, không đọc được hoặc không được cập nhật mà quý khách cung cấp cho chúng tôi. 

2.2. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký Dịch vụ nào. 

2.3. Bằng cách nhấp vào "TÔI ĐỒNG Ý", "TÔI CHẤP THUẬN" hoặc các nút hoặc trường nhập có nội dung tương tự, quý khách được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều khoản khác. 

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

3.1. An ninh/ Bảo mật 

(a) Tên đăng nhập và mật khẩu 

Quý khách phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ và giữ Tên đăng nhập và Mật khẩu bảo mật để ngăn chặn việc truy cập gian lận hoặc trái phép vào Tài khoản và/ hoặc sử dụng Dịch vụ của quý khách. 

(b) Thiết bị 

Quý khách phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và quan tâm hợp lý để ngăn chặn mất mát, trộm cắp, lừa đảo hoặc sử dụng trái phép Thiết bị, bao gồm việc không cho phép bất cứ ai sử dụng Thiết bị. 

(c) Phương tiện 

Quý khách phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ và ngăn chặn sự mất mát, trộm cắp, lừa đảo hay truy cập trái phép Phương tiện của quý khách. 

(d) Báo cáo 

Quý khách phải báo cáo cho chúng tôi càng sớm càng tốt khi quý khách: 

(i) nghi ngờ hoặc biết rằng Mật khẩu, Thiết bị và/ hoặc Phương tiện của quý khách bị mất, bị đánh cắp, sử dụng sai hoặc giả mạo; 
(ii) nghi ngờ rằng ai đó biết Tên đăng nhập và/ hoặc mật khẩu của quý khách; hoặc 
(iii) nghi ngờ hoặc biết rằng đã có sự truy cập trái phép hoặc sử dụng Tên đăng nhập, Mật khẩu, Thiết bị và/ hoặc Phương tiện của quý khách. 
(e) Trách nhiệm đối với tổn thất/ thiệt hại 

Quý khách đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự mất mát, trộm cắp, sử dụng trái phép, sử dụng sai hoặc giả mạo Tên đăng nhập, Mật khẩu, Thiết bị hoặc Phương tiện của quý khách hoặc bất kì sai sót, lỗi, thiếu sót, hư hỏng, sự can thiệp hoặc bất kỳ hậu quả phát sinh là kết quả việc quý khách không tuân thủ khoản 3.1 (a) đến (d) ở trên hoặc bất kỳ biện pháp an ninh nào khác được thực hiện bởi quý khách theo các Điều khoản khác. 

3.2. Ủy quyền 

(a) Tất cả các chỉ thị được đưa ra hay các giao dịch được thực hiện bằng Dịch vụ thông qua việc sử dụng Tên đăng nhập, Mật khẩu, Thiết bị hoặc Phương tiện của quý khách là ràng buộc quý khách và không thể thu hồi. 
(b) Chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ chỉ thị được đưa ra bởi quý khách theo thông lệ kinh doanh thông thường của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng một chỉ thị nào sẽ được thực hiện trong một khung thời gian cụ thể hoặc trong bất kỳ thứ tự cụ thể nào. Nếu chúng tôi nhận được chỉ thị của quý khách sau thời gian hoặc thời hạn mà chúng tôi thiết lập cho các giao dịch vào bất kỳ ngày nào đó, chúng tôi có thể không thực hiện các chỉ thị đó cho đến Ngày Làm Việc tiếp theo. 
3.3. Mở tài khoản 

Quý khách đồng ý rằng bất kỳ (các) Tài khoản mới nào mà quý khách mở thông qua Dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện Điều chỉnh Tài khoản và Dịch vụ áp dụng cho khách hàng cá nhân. 

3.4. Chế độ Thông báo 

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng vì là một phần của Dịch vụ, Ứng dụng Dịch Vụ Điện Thoại Di Động có thể gửi Thông báo Đẩy (Push Notifications) đến Phương tiện của quý khách. Chúng tôi, trong giới hạn mà pháp luật cho phép, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí dưới bất kì hình thức nào mà quý khách hoặc bất kỳ bên nào khác phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung không chính xác và không đầy đủ trong Thông báo Đẩy, việc không chuyển giao hoặc chuyển giao kịp thời bất kỳ Thông báo Đẩy nào, hoặc việc quý khách hoặc bất kỳ bên nào khác dựa vào nội dung của Thông báo Đẩy. Quý khách phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để cho phép Dịch Vụ Tìm Kiếm Chuyên gia Trên Ứng Dụng Di Động TAGO được quyền gửi Thông báo Đẩy đến Phương tiện của quý khách, bao gồm cho phép gửi Thông báo Đẩy thông qua Ứng dụng Dịch Vụ Tìm Kiếm Chuyên gia Trên Ứng Dụng Di Động TAGO. 

4. DỊCH VỤ VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ VIỆC LIÊN KẾT VÀ SỬ DỤNG ĐẠI LÝ, NHÀ TƯ VẤN

TAGO là bên thực hiện dịch vụ giới thiệu Chuyên gia cho Quý Khách. Theo đó, TAGO chỉ nhận phí dịch vụ giới thiệu Chuyên gia và là bên trung gian để Quý Khách thanh toán phí tư vấn cho các Bên Thứ Ba như định nghĩa tại Điều 4 này. 

TAGO và nhân viên của TAGO không trực tiếp, gián tiếp cung cấp cho Quý Khách bất kỳ dịch vụ pháp lý nào và mọi dịch vụ, thông tin, hướng dẫn mà TAGO và nhân viên của TAGO cung cấp cho Quý Khách trong mọi trường hợp đều hoàn toàn không là dịch vụ pháp lý.  

Chúng tôi có thể liên hệ, sử dụng các đại lý, nhà tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn (các) Chuyên gia và/hoặc (các) tổ chức hành nghề Chuyên gia (“Bên Thứ Ba”) cũng như cung cấp liên kết đến các trang web, phần mềm và các ứng dụng di động khác để cung cấp hoặc hỗ trợ việc cung cấp Dịch vụ ("Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba"). 

Chúng tôi không bảo đảm các nội dung trong Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba và, trong phạm vi pháp luật cho phép, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù phát sinh theo các hình thức nào liên quan đến những gì bạn làm thông qua Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba hoặc với bất kỳ khía cạnh của Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các tư vấn, hướng dẫn, đề xuất, chỉ dẫn, đại diện trong và ngoài tố tụng, ủy quyền được cung cấp bởi Bên Thứ Ba. 

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

Trong Các Điều khoản này, ngoài các không đảm bảo và miễn trừ tại Điều 4 nêu trên, TAGO cam kết: 

(a) chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý để đảm bảo Dịch vụ hoạt động và được quản lý đúng cách; và
(b) ngoài TAGO, không có bất kỳ người, công ty, tập đoàn hay pháp nhân nào sẽ được coi là bên chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hớp lý Dịch vụ. 
6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

6.1. Quyền tác giả trong và đối với các nội dung của Dịch vụ (trừ các thông tin liên quan đến (các) Tài khoản của quý khách hoặc thông tin cá nhân của quý khách trong khả năng quý khách là khách hàng của chúng tôi) được sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng bởi TAGO. Không phần nào của nội dung này có thể được sao chép, phân phối, xuất bản, sửa đổi, trưng bày, phát ra, liên kết hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong một hệ thống tìm kiếm thông tin mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. 

6.2. Các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa, thiết bị và logo trên Dịch vụ là thuộc sở hữu độc quyền và duy nhất của chúng tôi hoặc của bên thứ ba khác có liên quan. Không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp cho quý khách để tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa, thiết bị và logo đó. 

7. KHÁC 

7.1. Các Điều khoản mất hiệu lực 

Nếu bất kỳ Điều khoản này không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực hiện theo pháp luật của bất cứ nước nào, Điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng hay làm mất tính hợp lệ, hợp pháp hay tính có thể thực hiện được của phần còn lại của các Điều khoản này và/ hoặc các Điều khoản theo luật của bất kỳ quốc gia nào. 

7.2. Thay đổi 

(a) Quý khách đồng ý rằng các Điều khoản này có thể được thay đổi theo thời gian. Nếu chúng tôi thay đổi hoặc thêm một điều khoản hoặc điều kiện vào các Điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách sao cho phù hợp với thông lệ của chúng tôi và sự thay đổi hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực vào ngày quy định trong thông báo. 

(b) Nếu quý khách không chấp nhận thay đổi, bổ sung vào các Điều khoản này, quý khách phải dừng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ và, càng sớm càng tốt, chấm dứt việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của quý khách đồng thời thông báo ngay đến TAGO về việc không chấp nhận thay đổi. 

(c) Nếu quý khách tiếp tục truy cập và sử dụng Dịch vụ sau khi thay đổi hoặc bổ sung có hiệu lực, quý khách sẽ được coi là đã chấp nhận sự thay đổi, bổ sung mà không thu hồi. 

7.3. Từ bỏ 

Bất cứ thất bại hay chậm trễ của chúng tôi trong việc thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản này không được coi là từ bỏ và không làm phương hại hoặc ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi sau đó được thực hiện đúng với các quyền của chúng tôi. 

7.4. Bất khả kháng 

(a) Trong trường hợp chúng tôi không thể tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ Điều khoản nào vì hoặc gây ra bởi các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc các sự kiện mà chúng tôi không thể dự kiến một cách hợp lý để ngăn chặn hoặc tránh khỏi, chúng tôi sẽ được miễn thực hiện các Điều khoản trong thời gian sự kiện gây khó khăn đó. TAGO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, mất mát, thiệt hại hoặc bất tiện nào được gây ra hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến những sự kiện này. 
(b) Các ví dụ của những sự kiện đó bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị, hệ thống hoặc đường truyền bị lỗi hoặc hư hỏng, hỏa hoạn, lũ lụt, cháy nổ, chiến tranh, thiên tai, khủng bố, chiến sự, tai nạn, dịch bệnh, đình công, bãi công, mất hoặc hư hỏng điện, tranh chấp lao động hoặc hoạt động, yêu cầu hoặc điều kiện đưa ra bởi chính phủ. 

8. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

8.1 Quý Khách hiểu rõ việc đăng ký và sử dụng Dịch Vụ của TAGO là hoàn toàn tự nguyện và ý thức rõ TAGO là bên thực hiện dịch vụ giới thiệu Chuyên gia cho Quý Khách và chỉ nhận phí dịch vụ giới thiệu Chuyên gia và chịu trách nhiệm với Quý Khách cho mọi phát sinh, tranh chấp giới hạn trên phí dịch vụ giới thiệu Chuyên gia mà Quý Khách đã thanh toán sau khi trừ đi các chi phí vận hành. 

8.2 Quý Khách hiểu và nhận thức rõ mọi dịch vụ, thông tin, hướng dẫn mà TAGO và nhân viên của TAGO cung cấp cho Quý Khách trong mọi trường hợp đều hoàn toàn không là dịch vụ pháp lý.

8.3 Quý Khách hiểu và nhận thức rõ TAGO được miễn trừ đối với toàn bộ Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dù phát sinh theo các hình thức nào liên quan đến những gì Quý Khách có được thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của TAGO để được cung ứng Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba và cam kết không tiến hành các khiếu nại, tranh chấp hoặc các hình thức tương đương đối với TAGO về các Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba. 

9. LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN 

9.1. Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam. 

9.2. Quý khách đề xuất và đồng ý một cách không hủy ngang cũng như TAGO đồng ý với đề xuất của Quý Khách về việc áp dụng thẩm quyền tuyệt đối của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ, nghĩa là các thủ tục pháp lý chống lại chúng tôi chỉ có thể được nộp cho Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.  

10. NGHĨA CỦA TỪ 

Bên cạnh các từ đã định nghĩa ở trên, các từ dưới đây:

Tài khoản có nghĩa là tất cả các tài khoản liên kết có đủ điều kiện mà quý khách bây giờ hoặc sau đó có với TAGO mà TAGO cho phép các giao dịch được thực hiện bằng điện tử thông qua Dịch vụ, bao gồm các giao dịch thẻ tín dụng, trao đổi trực tuyến thông qua tin nhắn hoặc hình ảnh (chat và videos trực tuyến) được áp dụng cùng với việc truy cập và sử dụng Dịch vụ. 

Ngày làm việc có nghĩa là bất kỳ ngày nào không bao gồm các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ chính thức theo quy định của pháp luật hoặc những ngày khác mà chúng tôi có thể tuyên bố. 

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào mà quý khách sử dụng để truy cập vào Dịch vụ. 

Phương tiện có nghĩa là bất kỳ phương tiện, thiết bị điện tử, không dây, thông tin liên lạc, truyền tải hoặc viễn thông tương thích bao gồm nhưng không giới hạn Internet, bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động, thiết bị, thiết bị đầu cuối hoặc hệ thống có thể được yêu cầu để truy cập và sử dụng Dịch vụ. 

Dịch Vụ/Dịch vụ có nghĩa là: (i) dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu Chuyên gia (“Dịch Vụ Tìm Kiếm Chuyên gia Trực Tuyến TAGO”); và (ii) dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu Chuyên gia và/hoặc các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp theo thời gian thông qua ứng dụng trên điện thoại TAGO được cung cấp và tải về hợp lệ từ cửa hàng ứng dụng “App Store” trên nền tảng hệ điều hành iOS hoặc cửa hàng ứng dụng “Play Store” (“CH Play”) trên nền tảng hệ điều hành Android (“Dịch Vụ Tìm Kiếm Chuyên gia Trên Ứng Dụng Di Động TAGO”) cho phép quý khách truy cập vào (các) Tài khoản của mình và/ hoặc thực hiện các giao dịch tìm kiếm Chuyên gia và/hoặc các giao dịch khác bằng điện tử. 

Mật khẩu có nghĩa là bất kỳ số nhận dạng cá nhân (PIN), từ, cụm từ, ký hiệu, mã số, thông tin sinh trắc học như dấu vân tay hoặc các cách nhận biết khác (điện tử hay cách khác) là cần thiết để: 

(a) truy cập và sử dụng bất kỳ Tài khoản hoặc Dịch vụ nào; 
(b) hoạt động bất kỳ Thiết bị nào; 
(c) hoạt động bất kỳ Phương tiện nào của quý khách; và/ hoặc 
(d) xác định người sử dụng của Dịch vụ. 
Thông báo Đẩy có nghĩa là thông điệp, bao gồm bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu, được truyền đi như là một phần của ứng dụng Dịch Vụ Tìm Kiếm Chuyên gia Trên Ứng Dụng Di Động TAGO và được gửi đến Phương tiện của người dùng. 

TAGO/ chúng tôi có nghĩa là Công ty Cổ Phần Công Nghệ Guru, trong trường hợp khác có thể, và bao gồm các bên kế thừa và chuyển giao. 

Tên đăng nhập có nghĩa là tên nhận dạng cá nhân, số, ký tự hoặc sự kết hợp bất kỳ của các yếu tố này đê nhận dạng người dùng đã đăng ký Dịch vụ. 

Quý khách có nghĩa là người dùng đã đăng ký Dịch vụ. 

Xin lưu ý rằng các từ số ít là bao gồm cả số nhiều và ngược lại.