Điều khoản và điều kiện sử dụng

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

DÀNH CHO CHUYÊN GIA - CỐ VẤN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TAGO

Ban hành ngày 12 tháng 05 năm 2019

 

Tài liệu này đưa ra các điều khoản và điều kiện chung cho Dịch Vụ Tìm Kiếm Khách Hàng Trực Tuyến TAGO Và Dịch Vụ Tìm Kiếm Khách Hàng Trên Ứng Dụng Di Động TAGO của chúng tôi, áp dụng cho các tài khoản và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý Chuyên gia theo thời gian.

Quan trọng – Các điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng cho các tổ chức, cá nhân được phép hành nghề Chuyên gia theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bạn chưa hoặc không là Chuyên gia tại thời điểm sử dụng dịch vụ này - kể cả trong trường hợp bạn đang thực tập hành nghề chuyên gia hoặc đang làm việc cho các tổ chức hành nghề chuyên gia hoặc có các bằng cấp, chứng chỉ khác liên quan đến liên quan đến lĩnh vực tư vấn (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thẩm phán, công chứng viên,.. ) - vui lòng không tiếp tục sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ này.

Các điều khoản và điều kiện này ràng buộc bạn - với tư cách một Chuyên gia - nên việc bạn đọc và hiểu tài liệu này là quan trọng. Bằng việc sử dụng dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và các điều kiện được quy định trong mẫu đơn đăng ký các tài liệu khác của TAGO. Bạn cũng đồng ý với các cam đoan mà bạn đưa ra dưới đây. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thuộc phạm vi điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây) và muốn ngừng sử dụng dịch vụ, vui lòng không tiếp tục sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ này.

Vui lòng liên hệ đường dây nóng chung của TAGO tại 0902 948 939 hoặc email support@tago.guru nếu Quý Chuyên gia cần trợ giúp. 

1. CÁC ĐIỀU KHOẢN

1.1. Các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây ("Điều khoản" hoặc “Các Điều Khoản”) áp dụng mỗi khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ kể cả trên trang điện tử aloguru.com và/hoặc ứng dụng trên điện thoại TAGO được cung cấp và tải về hợp lệ từ cửa hàng ứng dụng “App Store” trên nền tảng hệ điều hành hoặc cửa hàng ứng dụng “Play Store” (“CH Play”) trên nền tảng hệ điều hành Android.
1.2. TAGO là một công ty công nghệ không cung cấp cũng không tham gia vào dịch vụ pháp lý và TAGO không phải là nhà cung cấp dich vụ pháp lý. Phần mềm, trang điện tử và ứng dụng được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho bạn (với tư cách một Chuyên gia) cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng của bạn (chúng tôi sau đây có thể gọi bạn là “Quý Chuyên gia” để phân biệt với “khách hàng” là các cá nhân được miêu tả và định nghĩa tại Điều 10 dưới đây).
1.3. Các điều khoản này cấu thành một thỏa thuận dịch vụ có hiệu lực pháp lý ràng buộc giữa Quý Chuyên gia và Công ty TNHH ALOGURU (Mã số Doanh nghiệp 0314524068) (“Công ty”), Quý Chuyên gia theo đây xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng Quý Chuyên gia sẽ chịu sự ràng buộc của các điều khoản, và bất kỳ sửa đổi và bổ sung nào đối với các điều khoản này được công bố tại từng thời điểm tại aloguru.com hoặc thông qua ứng dụng.
Các Điều khoản này còn bao gồm:
(a) Thông báo pháp lý của chúng tôi;
(b) Điều khoản bảo mật và an ninh của chúng tôi;
(c) Các điều khoản cho dịch vụ trên mẫu đơn của chúng tôi;
(d) Các điều khoản về sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được cung cấp bởi chúng tôi hoặc chúng tôi cùng với các bên thứ ba.
(e) Các điều khoản của bất kỳ tài liệu hoặc thỏa thuận khác điều chỉnh mối quan hệ giữa Quý Chuyên gia và chúng tôi.
Điểm (a) đến (e) ở mục 1.2 được gọi chung là "Các điều khoản khác”.
1.4. Trừ khi có quy định khác, nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn giữa các điều khoản và các điều khoản khác liên quan đến dịch vụ, Các điều khoản này sẽ được áp dụng lên các điều khoản khác trong chừng mực cần thiết để các điều khoản này có hiệu lực.
1.5. Nếu Quý Chuyên gia không chấp nhận các điều khoản này và các điều khoản khác, vui lòng ngừng việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngay lập tức.

2. ĐĂNG KÝ VÀ TIÊU CHUẨN

2.1. Các cá nhân đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của TAGO theo các điều khoản là các cá nhân được phép hành nghề Chuyên gia theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại từng thời điểm sử dụng dịch vụ.
2.2. Tất cả cá nhân hiện chưa hoặc không là Chuyên gia tại thời điểm sử dụng dịch vụ - kể cả trong trường hợp các cá nhân đó đang thực tập hành nghề chuyên gia, hoặc đang làm việc cho các tổ chức hành nghề chuyên gia, hoặc đã bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chuyên gia, bị cấm hoặc tạm ngưng hành nghề, hoặc có các bằng cấp, chứng chỉ khác liên quan đến lĩnh vực cần tư vấn (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, thẩm phán, công chứng viên,…)  không được sử dụng dịch vụ này và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường cho TAGO tất cả các thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc gian dối dịch vụ này.
2.3. Để đăng ký dịch vụ, Quý Chuyên gia phải cung cấp cho chúng tôi thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ và phải thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ sự thay đổi nào trong các thông tin được cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về danh tính, chứng chỉ hành nghề chuyên gia, Đoàn Chuyên gia và tổ chức hành nghề chuyên gia mà Quý Chuyên gia đang là thành viên. Quý Chuyên gia sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả do chúng tôi hành động hoặc không hành động trên bất kỳ thông tin không chính xác, không đầy đủ, bị cắt xén, không đọc được hoặc không được cập nhật mà Quý Chuyên gia cung cấp cho chúng tôi.
2.4. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đăng ký dịch vụ nào.
2.5. Bằng cách nhấp vào "TÔI ĐỒNG Ý", "TÔI CHẤP THUẬN" hoặc các nút hoặc trường nhập có nội dung tương tự, Quý Chuyên gia được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều khoản khác.

3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1. An ninh/ Bảo mật

(a) Tên đăng nhập và mật khẩu

Quý Chuyên gia phải thực hiện tất cả biện pháp phòng ngừa để bảo vệ và giữ tên đăng nhập và mật khẩu bảo mật để ngăn chặn việc truy cập gian lận hoặc trái phép vào tài khoản và/ hoặc sử dụng dịch vụ của Quý Chuyên gia.

(b) Thiết bị

Quý Chuyên gia phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa và quan tâm hợp lý để ngăn chặn mất mát, trộm cắp, lừa đảo hoặc sử dụng trái phép thiết bị, bao gồm việc không cho phép bất cứ ai sử dụng thiết bị.

(c) Phương tiện

Quý Chuyên gia phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ và ngăn chặn sự mất mát, trộm cắp, lừa đảo hay truy cập trái phép phương tiện của Quý Chuyên gia.

(d) Báo cáo

Quý Chuyên gia phải báo cáo cho chúng tôi càng sớm càng tốt khi Quý Chuyên gia:

(i)   Nghi ngờ hoặc biết rằng mật khẩu, thiết bị và/ hoặc phương tiện của Quý Chuyên gia bị mất, bị đánh cắp, sử dụng sai hoặc giả mạo.

(ii)  Nghi ngờ rằng ai đó biết tên đăng nhập và/ hoặc mật khẩu của Quý Chuyên gia.

(iii)Nghi ngờ hoặc biết rằng đã có sự truy cập trái phép hoặc sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu, thiết bị và/ hoặc phương tiện của Quý Chuyên gia.

(e) Trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại

Quý Chuyên gia đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự mất mát, trộm cắp, sử dụng trái phép, sử dụng sai hoặc giả mạo tên đăng nhập, mật khẩu, thiết bị hoặc phương tiện của Quý Chuyên gia hoặc bất kì sai sót, lỗi, thiếu sót, hư hỏng, sự can thiệp hoặc bất kỳ hậu quả phát sinh là kết quả việc Quý Chuyên gia không tuân thủ khoản 3.1 (a) đến (d) ở trên hoặc bất kỳ biện pháp an ninh nào khác được thực hiện bởi Quý Chuyên gia theo các điều khoản khác.

Công ty cũng không chịu trách nhiệm đối với việc Quý Chuyên gia không có một thiết bị tương thích hoặc nếu Quý Chuyên gia đã tải một phiên bản ứng dụng không đúng đối với thiết bị của Quý Chuyên gia. Công ty bảo lưu quyền chấm dứt các điều khoản này trong trường hợp Quý Chuyên gia sử dụng dịch vụ trên một thiết bị không tương thích hay không được cho phép hoặc sử dụng vì mục đích khác với mục đích sử dụng của ứng dụng.

3.2. Ủy quyền

(a)  Tất cả các chỉ thị được đưa ra hay các giao dịch được thực hiện bằng dịch vụ thông qua việc sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu, thiết bị hoặc phương tiện của Quý Chuyên gia là ràng buộc Quý Chuyên gia và không thể thu hồi.

(b) Chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ chỉ thị được đưa ra bởi Quý Chuyên gia theo thông lệ kinh doanh thông thường của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo rằng một chỉ thị nào sẽ được thực hiện trong một khung thời gian cụ thể hoặc trong bất kỳ thứ tự cụ thể nào. Nếu chúng tôi nhận được chỉ thị của Quý Chuyên gia sau thời gian hoặc thời hạn mà chúng tôi thiết lập cho các giao dịch vào bất kỳ ngày nào đó, chúng tôi có thể không thực hiện các chỉ thị đó cho đến ngày làm việc tiếp theo.

3.3. Mở tài khoản

Quý Chuyên gia đồng ý rằng bất kỳ (các) tài khoản mới nào mà Quý Chuyên gia mở thông qua dịch vụ sẽ được điều chỉnh bởi xác điều khoản này.

3.4. Chế độ Thông báo

Quý Chuyên gia thừa nhận và đồng ý rằng vì là một phần của dịch vụ, ứng dụng dịch vụ điện thoại di động có thể gửi thông báo đẩy (Push Notifications) đến phương tiện của Quý Chuyên gia. Chúng tôi, trong giới hạn mà pháp luật cho phép, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay chi phí dưới bất kì hình thức nào mà Quý Chuyên gia hoặc bất kỳ bên nào khác phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung không chính xác và không đầy đủ trong thông báo đẩy, việc không chuyển giao hoặc chuyển giao kịp thời bất kỳ thông báo đẩy nào, hoặc việc Quý Chuyên gia hoặc bất kỳ bên nào khác dựa vào nội dung của thông báo Đẩy. Quý Chuyên gia phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để cho phép dịch vụ tìm kiếm Chuyên gia trên ứng dụng di động TAGO được quyền gửi thông báo đẩy đến phương tiện của Quý Chuyên gia, bao gồm cho phép gửi thông báo đẩy thông qua ứng dụng dịch vụ tìm kiếm Chuyên gia trên ứng dụng di động TAGO.

3.5. Thanh toán

Điều khoản Thanh toán

Bất kỳ khoản phí nào mà Công ty có thể tính cho Quý Chuyên gia khi Quý Chuyên gia sử dụng dịch vụ, sẽ đến hạn thanh toán ngay lập tức và không được hoàn lại (“Phí Dịch vụ”). Chính sách không hoàn lại này sẽ được áp dụng tại mọi thời điểm bất kể Quý Chuyên gia quyết định chấm dứt sử dụng, hay chúng tôi quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ việc sử dụng của Quý Chuyên gia, hay sự gián đoạn gây ra cho dịch vụ theo kế hoạch, ngẫu nhiên hoặc cố ý hoặc bất kỳ lý do gì.

Quý Chuyên gia thừa nhận rằng tổng số tiền phí mà khách hàng trả cho Quý Chuyên gia đã bao gồm cả phí sử dụng phần mềm mà Quý Chuyên gia đang thu hộ công ty. Phí sử dụng phần mềm đó có thể lên đến 20% - 50% phí được được quy định cho dịch vụ cho mỗi lần khách hàng hoàn tất một giao dịch, sẽ do công ty toàn quyền quyết định, tùy từng thời điểm.

Công ty có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, đưa ra các ưu đãi khuyến mại với các đặc tính khác nhau và tỷ lệ khác nhau cho bất kỳ khách hàng nào, theo đó các ưu đãi khuyến mại này sẽ do Quý Chuyên gia thực hiện. Công ty có thể xác định hoặc thay đổi phí dịch vụ khi Công ty, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là cần thiết hoặc phù hợp với hoạt động kinh doanh.

Thanh toán của Khách hàng

Khách hàng có thể chọn thanh toán cho dịch vụ bằng tiền mặt và trong trường hợp áp dụng, bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (“Thẻ”). Trong trường hợp khách hàng chọn thanh toán cho dịch vụ bằng thẻ, tất cả các khoản thanh toán phải trả cho Quý Chuyên gia, bao gồm tiền boa (trong trường hợp áp dụng), cho dịch vụ sẽ được chuyển đến cho Quý Chuyên gia theo con số đã thỏa thuận.

Mọi khiếu nại mà khách hàng có thể đưa ra liên quan đến dịch vụ khách hàng do Quý Chuyên gia cung cấp sẽ được giải quyết trực tiếp giữa khách hàng và Quý Chuyên gia.

Công ty bảo lưu quyền tạm ngừng xử lý bất kỳ giao dịch nào mà công ty tin tưởng hợp lý rằng giao dịch đó có thể là gian lận, bất hợp pháp hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào hoặc trong trường hợp công ty tin tưởng hợp lý rằng khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện giữa khách hàng và Công ty. Trong trường hợp đó, Quý Chuyên gia sẽ không được yêu cầu Công ty phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản khấu trừ, chậm trễ, tạm ngừng hoặc hủy bỏ đối với bất kỳ khoản thanh toán nào cho Quý Chuyên gia.

Quý Chuyên gia đồng ý rằng Quý Chuyên gia sẽ hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra tội phạm nào khi được yêu cầu và đồng ý hỗ trợ Công ty tuân thủ bất kỳ cuộc điều tra nội bộ, hay bất kỳ chỉ đạo nào từ cơ quan chức năng hoặc các yêu cầu của luật hiện hành hoặc các quy định áp dụng.

Thuế

Quý Chuyên gia đồng ý rằng các điều khoản này sẽ phải chịu tất cả các khoản thuế, thuế quan, phí, lệ phí và/hoặc chi phí theo quy định của pháp luật hiện hành, cho dù được ấn định dưới bất kỳ hình thức nào, có hiệu lực áp dụng và liên quan đến bất kỳ loại thuế nào có thể được áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai. Quý Chuyên gia cũng đồng ý thêm rằng Quý Chuyên gia sẽ nỗ lực tối đa để thực hiện mọi yêu cầu cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật liên quan để tạo điều kiện, hỗ trợ và/hoặc bảo vệ Công ty trong việc yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ khoản khấu trừ thuế đầu vào, khoản bù trừ, giảm giá hoặc hoàn lại của bất kỳ khoản thuế đã nộp hoặc phải nộp nào liên quan đến dịch vụ được cung cấp theo các điều khoản này.

3.6. Bảo mật

Quý Chuyên gia phải bảo mật tất cả các thông tin và dữ liệu liên quan đến Công ty, các dịch vụ, sản phẩm, công việc kinh doanh, kế hoạch tiếp thị và quảng bá hoặc các hoạt động khác của Công ty và các Công ty liên kết của Công ty đã được tiết lộ Công ty hoặc đại diện của Công ty với Quý Chuyên gia (bất kể bằng lời nói hay bằng văn bản, trước, vào hoặc sau ngày của các điều khoản này) hoặc Quý Chuyên gia có được một cách gián tiếp hoặc trực tiếp từ Công ty hoặc bất kỳ Công ty liên kết nào khác, hoặc đã được tạo ra trong quá trình thực hiện các điều khoản này. Quý Chuyên gia cũng phải đảm bảo thêm rằng Quý Chuyên gia sẽ chỉ sử dụng các thông tin bảo mật đó để thực hiện dịch vụ, và sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào hay sử dụng thông tin đó vì bất kỳ mục đích nào khác khi không có văn bản chấp thuận từ trước của Công ty. Quý Chuyên gia sẽ chỉ được phép tiết lộ thông tin đó cho các nhân viên quản lý, người lao động và đại diện cần thông tin để hoàn thành nghĩa vụ của những người đó theo các điều khoản này.

Nghĩa vụ bảo mật nêu trên không áp dụng trong phạm vi Quý Chuyên gia có thể chỉ ra rằng các thông tin liên quan:

·              Đã thuộc sở hữu của người nhận vào thời điểm tiếp nhận thông tin.

·              Trong tương lai, sẽ là hoặc sẽ trở thành, thông tin được biết đến rộng rãi mà không phải do lỗi hoặc sai sót của người nhận.

·              Đã nhận được từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ các thông tin đó.

·              Phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

Bảo mật Thông tin Cá nhân

Quý Chuyên gia đồng ý và cho phép Công ty sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Quý Chuyên gia cho các mục đích và theo phương thức như được xác định dưới đây.

Vì mục đích của các điều khoản này, ”Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin về Quý Chuyên gia mà dựa vào đó có thể xác định danh tính của Quý Chuyên gia, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, số chứng chỉ hành nghề chuyên gia, Đoàn chuyên gia và tổ chức hành nghề chuyên gia nơi Quý Chuyên gia đang là thành viên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, các thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì về Quý Chuyên gia mà Quý Chuyên gia đã cung cấp cho Công ty trong các mẫu đơn đăng ký, đơn đề nghị hoặc bất kỳ mẫu đơn tương tự nào và/hoặc bất kỳ thông tin gì về Quý Chuyên gia mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Công ty tại từng thời điểm và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như dữ liệu liên quan đến sức khỏe, tôn giáo hay tín ngưỡng tương tự khác.

Việc cung cấp các thông tin cá nhân của Quý Chuyên gia là tự nguyện. Tuy nhiên, nếu Quý Chuyên gia không cung cấp cho Công ty thông tin cá nhân của Quý Chuyên gia, yêu cầu sử dụng ứng dụng của Quý Chuyên gia có thể không hoàn tất và Công ty sẽ không thể xử lý thông tin cá nhân của Quý Chuyên gia cho các mục đích nêu dưới đây và có thể khiến Công ty không thể cho phép Quý Chuyên gia sử dụng dịch vụ.

Công ty có thể sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của Quý Chuyên gia cho việc kinh doanh và các hoạt động của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mục đích sau đây:

·              Để thực hiện các nghĩa vụ của Công ty đối với bất kỳ hợp đồng nào đã ký kết với Quý Chuyên gia.

·              Để cung cấp cho Quý Chuyên gia dịch vụ theo các điều khoản và điều kiện này.

·              Để xử lý cho Quý Chuyên gia tham gia bất kỳ sự kiện, chương trình khuyến mãi, hoạt động, nhóm trọng điểm, các nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mãi thăm dò ý kiến, khảo sát hoặc bất kỳ hoạt động nào khác và để liên lạc với Quý Chuyên gia về việc tham gia vào các sự kiện vừa nêu.

·              Để xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng dịch vụ của Quý Chuyên gia theo các điều khoản và điều kiện này.

·              Để xác nhận và/hoặc xử lý các khoản thanh toán theo các điều khoản và điều kiện này.

·              Để phát triển, nâng cấp và cung cấp những công việc được yêu cầu theo các điều khoản này nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý Chuyên gia.

·              Để xử lý bất kỳ khoản bồi hoàn, giảm giá và/hoặc các khoản phí theo quy định của các điều khoản và điều kiện này.

·              Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ việc kiểm tra nào có thể được yêu cầu theo các điều khoản và điều kiện này.

·               Để trả lời các khúc mắc, ý kiến và phản hồi từ Quý Chuyên gia.

·               Để trao đổi với Quý Chuyên gia về bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây.

·              Để phục vụ các mục đích quản lý hành chính nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu giữ cơ sở dữ liệu.

·              Để phục vụ các mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm.

·              Để Công ty thực hiện các nghĩa vụ của Công ty theo pháp luật;

·              Để gửi cho Quý Chuyên gia các thông báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền đặc biệt, lời chúc nhân các ngày lễ từ phía Công ty, đối tác, nhà quảng cáo và/hoặc nhà tài trợ của Công ty;

·              Để thông báo và mời Quý Chuyên gia tới dự các sự kiện hoặc các hoạt động do Công ty, đối tác, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ tổ chức của Công ty.

·              Để chia sẻ thông tin cá nhân của Quý Chuyên gia với các công ty liên kết của Công ty bao gồm các công ty con, công ty liên kết và/hoặc các thực thể cùng thuộc quyền kiểm soát của công ty mẹ và với các đại lý, các nhà cung cấp, các nhà phát triển, quảng cáo, đối tác, công ty sự kiện hoặc nhà tài trợ bên thứ ba của Công ty, là những bên có thể liên hệ với Quý Chuyên gia vì bất kỳ lý do gì.

Nếu Quý Chuyên gia không đồng ý cho Công ty sử dụng thông tin cá nhân của Quý Chuyên gia cho bất kỳ mục đích nào nói trên, xin vui lòng thông báo cho Công ty qua các thông tin liên hệ hỗ trợ có trong ứng dụng.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân mà Quý Chuyên gia đã cung cấp cho chúng tôi, ví dụ, nếu Quý Chuyên gia thay đổi địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, chi tiết thanh toán hoặc nếu Quý Chuyên gia muốn hủy bỏ tài khoản của Quý Chuyên gia, xin vui lòng cập nhật thông tin của Quý Chuyên gia bằng cách gửi yêu cầu tới thông tin liên hệ hỗ trợ được cung cấp trong ứng dụng.

Trong khả năng tốt nhất của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi đó như yêu cầu trong vòng mười bốn (14) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo thay đổi.

Bằng việc gửi thông tin, Quý Chuyên gia cho phép việc sử dụng các thông tin đó như quy định trong đơn điền thông tin và trong các điều khoản này.

3.7. Tương tác với bên thứ ba

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Quý Chuyên gia có thể, phụ thuộc vào văn bản chấp thuận từ trước của Công ty, trao đổi thư tín với, mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ, hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của các nhà cung cấp bên thứ ba, bên quảng cáo hoặc nhà tài trợ trưng bày hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ thông qua dịch vụ, phần mềm và/hoặc ứng dụng. Bất kỳ hoạt động nào như vậy và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc cam đoan nào liên quan đến hoạt động đó, sẽ chỉ là quan hệ giữa Quý Chuyên gia và bên thứ ba có liên quan. Công ty và các bên cấp li-xăng của Công ty không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với bất kỳ sự trao đổi thư tín, mua bán, giao dịch hay quảng cáo nào giữa Quý Chuyên gia và bất kỳ bên thứ ba nào như vậy. Công ty không chứng nhận bất kỳ ứng dụng hay trang web nào trên internet mà được liên kết thông qua dịch vụ, ứng dụng hoặc phần mềm, và trong bất kỳ trường hợp nào, Công ty, các bên cấp phép của Công ty hoặc Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các tài liệu khác có trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba. Công ty cung cấp dịch vụ cho Quý Chuyên gia theo các điều khoản và điều kiện này. Tuy nhiên, Quý Chuyên gia ghi nhận rằng, một số bên thứ ba cung cấp dịch vụ khách hàng, hàng hóa hoặc dịch vụ có thể yêu cầu Quý Chuyên gia đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung hoặc các điều khoản và điều kiện khác trước khi Quý Chuyên gia sử dụng hoặc tiếp cận những hàng hóa hoặc dịch vụ đó, và Công ty không phải là một bên liên quan và từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ những thỏa thuận như vậy giữa Quý Chuyên gia và các nhà cung cấp bên thứ ba.

Công ty có thể dựa vào quảng cáo và tiếp thị của bên thứ ba cung cấp qua dịch vụ và các cơ chế khác để phụ trợ cho dịch vụ hoặc để tăng doanh thu. Bằng việc đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Quý Chuyên gia đồng ý nhận các quảng cáo và tiếp thị này. Nếu không muốn nhận các quảng cáo nói trên, Quý Chuyên gia cần gửi thông báo bằng văn bản cho chúng tôi hoặc làm theo quy trình đã được Công ty thiết lập sẵn. Công ty bảo lưu quyền tính phí cao hơn đối với Quý Chuyên gia hoặc từ chối cho Quý Chuyên gia sử dụng dịch vụ nếu Quý Chuyên gia lựa chọn không nhận các dịch vụ quảng cáo này. Mức phí cao hơn này, nếu áp dụng, sẽ được đăng tải trên trang web của Công ty tại aloguru.com. Quý Chuyên gia đồng ý và cho phép Công ty tổng hợp và công bố thông tin về Quý Chuyên gia và về việc Quý Chuyên gia sử dụng dịch vụ trên nguyên tắc ẩn danh như một phần của hồ sơ khách hàng hoặc báo cáo hoặc phân tích tương tự. Quý Chuyên gia đồng ý rằng Quý Chuyên gia có trách nhiệm thực hiện các biện pháp cẩn trọng đối với mọi hành động và tương tác của mình với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng bên thứ ba nào, hoặc các nhà cung cấp, nhà quảng cáo hoặc nhà tài trợ bên thứ ba nào khác mà Quý Chuyên gia tương tác thông qua dịch vụ và/hoặc các tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị được cung cấp thông qua dịch vụ.

3.8. Bồi thường

Bằng việc chấp thuận các điều khoản này khi sử dụng dịch vụ, Quý Chuyên gia đồng ý rằng Quý Chuyên gia sẽ bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Công ty, các bên cấp li-xăng cho Công ty và các tổ chức mẹ, công ty con, công ty liên kết, các nhân viên quản lý, giám đốc, thành viên, người lao động, chuyên gia và đại lý của mỗi bên kể trên không bị tổn hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm cả phí và phí tổn cho chuyên gia) phát sinh từ hoặc có liên quan đến: (a) việc Quý Chuyên gia vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm bất kỳ pháp lệnh hoặc luật của nước sở tại nào, cho dù có được hay không được quy định tại các điều khoản này; (b) việc Quý Chuyên gia xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở hành khách trên phương tiện của Quý Chuyên gia hoặc phương tiện mà Quý Chuyên gia kiểm soát, người lái xe khác và người đi bộ do việc Quý Chuyên gia tương tác với bất kỳ bên thứ ba nào; (c) việc Quý Chuyên gia sử dụng (hoặc lạm dụng) ứng dụng và/hoặc phần mềm; và (d) việc Quý Chuyên gia sở hữu, sử dụng hoặc việc Quý Chuyên gia điều khiển xe cơ giới hoặc xe khách, bao gồm việc Quý Chuyên gia chuyên chở khách hàng thuê dịch vụ khách hàng của Quý Chuyên gia thông qua dịch vụ, hoặc việc Quý Chuyên gia vận chuyển hàng hóa của họ.

4. MỤC ĐÍCH DỊCH VỤ VÀ MIỄN TRỪ

TAGO là bên thực hiện dịch vụ giới thiệu khách hàng cho Quý Chuyên gia. Theo đó, TAGO chỉ nhận phí dịch vụ giới thiệu khách hàng và các chi phí liên quan từ Quý Chuyên gia và là bên trung gian để thay mặt Quý Chuyên gia nhận thanh toán phí tư vấn từ khách hàng và thanh toán các khoản thuế, phí cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

TAGO và nhân viên của TAGO cung cấp thông tin và phương thức để các tổ chức hành nghề Chuyên gia và Chuyên gia lên lịch trình, thu thập và thiết lập liên hệ với khách hàng, nhưng không và cũng không có ý định cung cấp các dịch vụ pháp lý một cách trực tiếp hay gián tiếp dưới bất kỳ hình thức nào với tư cách là Chuyên gia hoặc tổ chức hành nghề chuyên gia cho khách hàng.

Mọi dịch vụ, thông tin, hướng dẫn mà TAGO và nhân viên của TAGO cung cấp, cũng như mọi dịch vụ, thông tin, hướng dẫn mà Quý Chuyên gia cung cấp cho khách hàng thông qua dịch vụ trong mọi trường hợp đều hoàn toàn không là và không được xem là dịch vụ pháp lý của TAGO.

Để tránh hiểu lầm, bất kỳ khía cạnh của mối quan hệ giữa Quý Chuyên gia và khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn các tư vấn, hướng dẫn, đề xuất, chỉ dẫn, đại diện trong và ngoài tố tụng, ủy quyền được cung cấp bởi của Quý Chuyên gia không phải là dịch vụ do TAGO cung cấp cho khách hàng và TAGO sẽ không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ dịch vụ pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến các mối quan hệ, tranh chấp giữa Quý Chuyên gia và khách hàng.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong các điều khoản này, ngoài các miễn trừ tại Điều 4 nêu trên, TAGO cam kết:

(a) Chúng tôi sẽ cố gắng hợp lý để đảm bảo dịch vụ hoạt động và được quản lý đúng cách.

(b) Ngoài ra TAGO, không có bất kỳ người, công ty, tập đoàn hay pháp nhân nào sẽ được coi là bên chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hợp lý dịch vụ.

6. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1. Quyền tác giả trong và đối với các nội dung của dịch vụ (trừ các thông tin liên quan đến (các) tài khoản của Quý Chuyên gia hoặc thông tin cá nhân của Quý Chuyên gia trong khả năng Quý Chuyên gia là khách hàng của chúng tôi) được sở hữu hoặc được cấp phép sử dụng bởi TAGO. Không phần nào của nội dung này có thể được sao chép, phân phối, xuất bản, sửa đổi, trưng bày, phát ra, liên kết hoặc truyền tải dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong một hệ thống tìm kiếm thông tin mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

6.2. Các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa, thiết bị và logo trên dịch vụ là thuộc sở hữu độc quyền và duy nhất của chúng tôi hoặc của bên thứ ba khác có liên quan. Không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp cho Quý Chuyên gia để tái sản xuất hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa, thiết bị và logo đó.

6.3. Quý Chuyên gia không được:

 (i) Cấp li-xăng, cấp lại li-xăng, bán, bán lại, chuyển giao, chuyển nhượng, phân phối hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào một phần hoặc toàn bộ ứng dụng và/hoặc trang điện tử của ALOGURU dưới bất kỳ hình thức nào.

(ii) Sửa đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh dựa trên ứng dụng và/hoặc trang điện tử của TAGO.

(iii) Tạo ra các “đường dẫn” internet liên kết đến ứng dụng và/hoặc trang điện tử của TAGO hoặc “làm nền tảng cho” hay “nhân bản” bất kỳ phần mềm nào trên bất kỳ máy chủ hay thiết bị không dây hay thiết bị sử dụng internet nào khác.

(iv) Đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào ứng dụng và/hoặc trang điện tử của TAGO để (a) xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh, (b) xây dựng một sản phẩm sử dụng những ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa tương tự như của ứng dụng và/hoặc trang điện tử của TAGO, hoặc (c) sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng hoặc đồ họa nào của ứng dụng và/hoặc trang điện tử của TAGO,

 (v) Khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện web, trình thu thập web, robot web, kiến web, trình tạo chỉ mục web, chương trình tự động, vi rút, hoặc sâu máy tính, hoặc bất kỳ chương trình nào có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây, hoặc làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của ứng dụng và/hoặc phần mềm.

(vi) Sử dụng bất kỳ rô bốt, nhện, ứng dụng tìm kiếm/khôi phục vị trí, hoặc thiết bị hoặc quy trình thủ công hay tự động khác để khôi phục, tạo chỉ mục, “khai phá dữ liệu”, hoặc bằng bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá hỏng cấu trúc điều hướng hoặc trình bày của các dịch vụ và nội dung của dịch vụ;

 (vii) Đăng tải, phân phối hoặc sao chép bằng bất kỳ cách nào bất kỳ tài liệu có bản quyền nào, nhãn hiệu, hay các thông tin sở hữu khác mà không có sự chấp thuận trước của chủ sở hữu của các quyền sở hữu đó.

 (viii) Gỡ bỏ bất kỳ thông báo về bản quyền, tên thương mai, hay các quyền sở hữu khác trên dịch vụ.

7. KHÁC

7.1. Các Điều khoản mất hiệu lực

Nếu bất kỳ điều khoản này không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực hiện theo pháp luật của bất cứ nước nào, điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng hay làm mất tính hợp lệ, hợp pháp hay tính có thể thực hiện được của phần còn lại của các Điều khoản này và/ hoặc các điều khoản theo luật của bất kỳ quốc gia nào.

7.2. Thay đổi

(a) Quý Chuyên gia đồng ý rằng các điều khoản này có thể được thay đổi theo thời gian. Nếu chúng tôi thay đổi hoặc thêm một điều khoản hoặc điều kiện vào các điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý Chuyên gia sao cho phù hợp với thông lệ của chúng tôi và sự thay đổi hoặc bổ sung sẽ có hiệu lực vào ngày quy định trong thông báo.

(b) Nếu Quý Chuyên gia không chấp nhận thay đổi, bổ sung vào các điều khoản này, Quý Chuyên gia phải dừng việc truy cập và sử dụng dịch vụ và, càng sớm càng tốt, chấm dứt việc truy cập và sử dụng dịch vụ của Quý Chuyên gia đồng thời thông báo ngay đến TAGO về việc không chấp nhận thay đổi.

(c) Nếu Quý Chuyên gia tiếp tục truy cập và sử dụng dịch vụ sau khi thay đổi hoặc bổ sung có hiệu lực, Quý Chuyên gia sẽ được coi là đã chấp nhận sự thay đổi, bổ sung mà không thu hồi.

7.3. Từ bỏ

Bất cứ thất bại hay chậm trễ của chúng tôi trong việc thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền nào theo các điều khoản này không được coi là từ bỏ và không làm phương hại hoặc ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi sau đó được thực hiện đúng với các quyền của chúng tôi.

7.4. Chuyển Nhượng

Các điều khoản này, được tạo thành bởi các điều khoản và điều kiện được thay đổi tại từng thời điểm, sẽ không được Quý Chuyên gia chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty nhưng có thể được Công ty chuyển nhượng mà không cần sự đồng ý của Quý Chuyên gia. Bất kỳ hành động cố ý chuyển nhượng nào của Quý Chuyên gia vi phạm mục này sẽ bị coi là vô hiệu.

7.5. Bất khả kháng

(a)   Trong trường hợp chúng tôi không thể tuân thủ hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản nào vì hoặc gây ra bởi các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc các sự kiện mà chúng tôi không thể dự kiến một cách hợp lý để ngăn chặn hoặc tránh khỏi, chúng tôi sẽ được miễn thực hiện các điều khoản trong thời gian sự kiện gây khó khăn đó. TAGO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, mất mát, thiệt hại hoặc bất tiện nào được gây ra hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến những sự kiện này.

(b)   Các ví dụ của những sự kiện đó bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị, hệ thống hoặc đường truyền bị lỗi hoặc hư hỏng, hỏa hoạn, lũ lụt, cháy nổ, chiến tranh, thiên tai, khủng bố, chiến sự, tai nạn, dịch bệnh, đình công, bãi công, mất hoặc hư hỏng điện, tranh chấp lao động hoặc hoạt động, yêu cầu hoặc điều kiện đưa ra bởi chính phủ.

8. CAM KẾT CỦA QUÝ CHUYÊN GIA

8.1. Quý Chuyên gia hiểu rõ việc đăng ký và sử dụng dịch vụ của TAGO là hoàn toàn tự nguyện và ý thức rõ TAGO là bên thực hiện dịch vụ giới thiệu khách hàng cho Quý Chuyên gia và TAGO chỉ nhận phí dịch vụ giới thiệu khách hàng, các chi phí liên quan và thay mặt Quý Chuyên gia nhận thanh toán phí tư vấn từ khách hàng và thanh toán các khoản thuế, phí cho nhà nước theo quy định của pháp luật.

8.2. TAGO chỉ chịu trách nhiệm với Quý Chuyên gia cho mọi phát sinh, tranh chấp giới hạn trên phí dịch vụ giới thiệu khách hàng mà Quý Chuyên gia đã thanh toán và phí tư vấn mà TAGO nhận thanh toán hộ sau khi trừ đi các chi phí vận hành.

8.3. Quý Chuyên gia hiểu và nhận thức rõ mọi dịch vụ, thông tin, hướng dẫn mà TAGO và nhân viên của TAGO cung cấp, cũng như mọi dịch vụ, thông tin, hướng dẫn mà Quý Chuyên gia cung cấp cho khách hàng thông qua Dịch vụ trong mọi trường hợp đều hoàn toàn không là và không được xem là dịch vụ pháp lý của TAGO.

8.4. Quý Chuyên gia hiểu và nhận thức rõ TAGO được miễn trừ và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ dịch vụ pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến các mối quan hệ, tranh chấp giữa Quý Chuyên gia và khách hàng và Quý Chuyên gia cam kết không tiến hành các khiếu nại, tranh chấp hoặc các hình thức tương đương đối với TAGO về các vấn đề phát sinh với khách hàng.

8.5. Quý Chuyên gia cam kết có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các điều khoản này và việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như quy định tại Điều 7.2 trên đây, bất kể là Quý Chuyên gia đã xem xét chúng hay chưa, sẽ cấu thành việc Quý Chuyên gia đã chấp thuận và đồng ý đối với những thay đổi đó.

8.6. Quý Chuyên gia cam kết tại mọi thời điểm, không được tự nhận hoặc khiến bất kỳ ai khác hiểu lầm rằng Quý Chuyên gia là một đại diện, người lao động hoặc nhân sự của Công ty, và các dịch vụ do Quý Chuyên gia cung cấp không được coi là dịch vụ của Công ty, theo bất kỳ cách nào.

8.7. Quý Chuyên gia không được phép quảng bá các ứng dụng của các đối thủ cạnh tranh, đưa ra coupon và đề xuất bất kỳ hình thức giảm giá nào cho khách hàng. 

8.8. Nghiêm cấm việc sử dụng dịch vụ cho mục đích khác bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khai thác thông tin của Công ty hoặc thông tin liên quan đến khách hàng hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ. Hành vi vi phạm quy định này sẽ cấu thành hành vi phạm tội nghiêm trọng và có thể được xử lý như một hành động gián điệp hoặc cạnh tranh bất chính, và Công ty bảo lưu quyền thực hiện những hành động phù hợp và được pháp luật cho phép để chống lại Quý Chuyên gia, và/hoặc bất kỳ tổ chức/cá nhân nào, dù là thể nhân hay pháp nhân, chỉ đạo hoặc chỉ thị cho Quý Chuyên gia, trong trường hợp Quý Chuyên gia lạm dụng dịch vụ cho mục đích khác với mục đích sử dụng của dịch vụ.

8.9. Quý Chuyên gia không được ủy quyền cho người khác sử dụng danh tính hoặc tư cách người dùng của mình, và không được chuyển giao hoặc bằng cách khác chuyển nhượng tài khoản người dùng của Quý Chuyên gia cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

8.10. Bằng việc sử dụng dịch vụ, Quý Chuyên gia còn cam đoan, bảo đảm, cam kết và đồng ý rằng:

·                       Có chứng chỉ hành nghề chuyên gia hợp lệ và còn hiệu lực, được phép cung cấp các dịch vụ pháp lý và có tất cả các giấy phép, chấp thuận và quyền hạn thích hợp để cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng.

·                         Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn pháp luật về hành nghề chuyên gia và sẽ tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với pháp luật.

·                         Hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ bất kỳ tranh chấp, tổn thất hay thiệt hại nào khi sử dụng dịch vụ.

·                         Chỉ sử dụng dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với mục đích của dịch vụ.

·                         Không sử dụng ứng dụng để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp nào hoặc phục vụ các mục đích lừa đảo.

·                        Không sử dụng ứng dụng và/hoặc trang điện tử để làm phiền, quấy rối, quấy nhiễu hoặc thực hiện đặt sử dụng dịch vụ giả mạo. Cụ thể Quý Chuyên gia không được dùng trang điện tử và/hoặc ứng dụng để:

(i) Gửi thư rác hoặc tin nhắn đồng loạt hoặc tin nhắn tự động.

(ii) Gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, hoặc trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu có hại cho trẻ em hoặc vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba.

(iii) Gửi tài liệu có chứa vi rút trang điện tử, sâu máy tính, trojan hoặc đoạn mã, các tập tin, tập lệnh, gián điệp hoặc chương trình máy tính độc hại.

(iv) Gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của trang điện tử và/hoặc ứng dụng hoặc dữ liệu chứa trong đó.

(v) Cố gắng truy cập trái phép vào trang điện tử và/hoặc ứng dụng hoặc các hệ thống hay mạng lưới liên quan của dịch vụ hoặc trang điện tử.

(vi) Giả danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc mô tả sai mối quan hệ của Quý Chuyên gia với một cá nhân hoặc tổ chức.

(vii) Trốn tránh thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm tổn hại đến uy tín hoặc danh tiếng của Công ty.

·              Không sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc trang điện tử vì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng dịch vụ.

·              Không làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của mạng lưới.

·              Không nỗ lực làm tổn hại đến dịch vụ, ứng dụng và/hoặc trang điện tử dưới bất kỳ hình thức nào.

·              Không sao chép, hoặc phân phối trang điện tử hoặc nội dung khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty.

·              Bảo toàn và bảo mật mật khẩu tài khoản của mình hoặc bất kỳ phương thức nhận dạng nào mà chúng tôi cung cấp để Quý Chuyên gia tiếp cận sử dụng dịch vụ.

·              Cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng về nhận dạng nào mà chúng tôi có thể đề nghị hoặc yêu cầu một cách hợp lý.

·              Quý Chuyên gia đồng ý cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ cần thiết để sử dụng dịch vụ và có trách nhiệm duy trì và cập nhật thông tin của Quý Chuyên gia một cách kịp thời để đảm bảo rằng các thông tin này luôn chính xác, cập nhật và đầy đủ vào mọi thời điểm trong thời hạn của các điều khoản. Quý Chuyên gia đồng ý rằng Công ty có thể tin cậy vào tính chính xác, cập nhật và đầy đủ của các thông tin mà Quý Chuyên gia cung cấp. Quý Chuyên gia xác nhận rằng nếu các thông tin về Quý Chuyên gia là không đúng, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ trên bất kỳ phương diện nào thì Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, chấm dứt các điều khoản này và chấm dứt việc cho Quý Chuyên gia sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào cho dù có hay không có thông báo.

·              Chỉ sử dụng một điểm truy cập hoặc tài khoản dữ liệu (AP) mà Quý Chuyên gia được phép sử dụng.

·              Không sử dụng bất kỳ phương tiện nào để lừa đảo Công ty hoặc làm giàu cho bản thân, bằng bất kỳ hình thức nào, cho dù mang tính chất lừa đảo hay tính chất khác, dù có hay không thông qua bất kỳ sự kiện, hoạt động quảng cáo hoặc chiến dịch nào do Công ty tiến hành để khuyến khích tài khoản mới hoặc việc sử dụng dịch vụ bởi các khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại.

·              Ý thức rõ rằng khi phản hồi các yêu cầu của khách hàng về các dịch vụ pháp lý mức cước viễn thông tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ do Quý Chuyên gia tự thanh toán.

·              Đồng ý rằng dịch vụ được cung cấp trên cơ sở nỗ lực hợp lý.

·              Đồng ý rằng việc Quý Chuyên gia sử dụng dịch vụ sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của Công ty mà có thể được sửa đổi tại từng thời điểm

9. LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN

9.1. Các điều khoản này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

9.2. Quý Chuyên gia đề xuất và đồng ý một cách không hủy ngang cũng như ALOGURU đồng ý với đề xuất của Quý Chuyên gia về việc áp dụng thẩm quyền tuyệt đối của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện dịch vụ, nghĩa là các thủ tục pháp lý chống lại chúng tôi chỉ có thể được nộp cho Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

9.3. Không có bất kỳ sự liên doanh, hợp danh, quan hệ lao động, hay quan hệ đại lý nào tồn tại giữa Quý Chuyên gia, Công ty hay bất kỳ bên cung cấp bên thứ ba nào được tạo thành từ các điều khoản này hay từ việc sử dụng dịch vụ.

9.4. Nếu bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị xóa bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành trong phạm vi mức tối đa theo luật pháp. Việc này cũng áp dụng, không giới hạn, đối với các pháp luật áp dụng và quyền tài phán như nêu trên.

9.5. Việc Công ty không thể thi hành bất kỳ quyền hay điều khoản nào của các điều khoản không cấu thành sự từ bỏ quyền hay điều khoản đó trừ khi được Công ty thừa nhận và chấp thuận dưới dạng văn bản. Các điều khoản bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Quý Chuyên gia và Công ty và thay thế tất cả các đàm phán hoặc thảo luận trước đây, bằng văn bản hoặc bằng lời nói (nếu có) giữa các bên liên quan đến các vấn đề trong tài liệu này.

9.6. Quý Chuyên gia bằng các điều khoản này đồng ý rằng Công ty có quyền chấm dứt các điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo trước ba (3) ngày cho Quý Chuyên gia mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Bất kể những nội dung quy định trong các điều khoản này hoặc bất kỳ quy định nào trái ngược, Công ty có quyền chấm dứt các điều khoản này ngay lập tức trong trường hợp Quý Chuyên gia bị phát hiện đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào nêu trong các điều khoản này. Để tránh hiểu nhầm, việc chấm dứt các điều khoản này không đòi hỏi Công ty phải bồi thường, bồi hoàn hoặc chi trả bất kỳ phí tổn nào mà Quý Chuyên gia phải chịu, bao gồm nhưng không giới hạn khoản tiền mà Công ty giữ lại hoặc bất kỳ khoản tiền nào đã nộp cho Công ty trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của Quý Chuyên gia theo các điều khoản này. 

10. NGHĨA CỦA TỪ

Bên cạnh các từ đã định nghĩa ở trên, các từ dưới đây:

Tài khoản có nghĩa là tất cả các tài khoản liên kết có đủ điều kiện mà Quý Chuyên gia bây giờ hoặc sau đó có với TAGO mà TAGO cho phép các giao dịch được thực hiện bằng điện tử thông qua dịch vụ, bao gồm các giao dịch thẻ tín dụng, trao đổi trực tuyến thông qua tin nhắn hoặc hình ảnh (chat và videos trực tuyến) được áp dụng cùng với việc truy cập và sử dụng dịch vụ.

Ngày làm việc có nghĩa là bất kỳ ngày nào không bao gồm các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ chính thức theo quy định của pháp luật hoặc những ngày khác mà chúng tôi có thể tuyên bố.

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào mà Quý Chuyên gia sử dụng để truy cập vào dịch vụ.

Phương tiện có nghĩa là bất kỳ phương tiện, thiết bị điện tử, không dây, thông tin liên lạc, truyền tải hoặc viễn thông tương thích bao gồm nhưng không giới hạn internet, bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động, thiết bị, thiết bị đầu cuối hoặc hệ thống có thể được yêu cầu để truy cập và sử dụng dịch vụ.

Dịch Vụ/Dịch vụ/dịch vụ có nghĩa là: (i) Dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu khách hàng và/hoặc các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp theo thời gian thông qua ứng dụng kết nối TAGO; và (ii) dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu khách hàng và/hoặc các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp theo thời gian thông qua ứng dụng trên điện thoại TAGO được cung cấp và tải về hợp lệ từ cửa hàng ứng dụng “App Store” trên nền tảng hệ điều hành  hoặc cửa hàng ứng dụng “Play Store” (“CH Play”) trên nền tảng hệ điều hành Android (“Dịch Vụ Tìm Kiếm Khách hàng Trên Ứng Dụng Di Động TAGO”) cho phép Quý Chuyên gia truy cập vào (các) Tài khoản của mình và/ hoặc thực hiện các giao dịch tìm kiếm khách hàng và/hoặc các giao dịch khác bằng điện tử. Theo đó, mục đích của dịch vụ là TAGO cung cấp dịch vụ và Quý Chuyên gia chỉ sử dụng dịch vụ để tìm kiếm và giới thiệu các khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý do Quý Chuyên gia cung cấp.

Khách hàng/khách hàng có nghĩa là bất kỳ cá nhân, pháp nhân nào sử dụng Dịch Vụ tìm kiếm Chuyên gia trực tuyến TAGO và dịch vụ tìm kiếm Chuyên gia trên ứng dụng di động TAGO theo đúng quy định của TAGO đối với các loại dịch vụ này

Mật khẩu có nghĩa là bất kỳ số nhận dạng cá nhân (PIN), từ, cụm từ, ký hiệu, mã số, thông tin sinh trắc học như dấu vân tay hoặc các cách nhận biết khác (điện tử hay cách khác) là cần thiết để:

(a) Truy cập và sử dụng bất kỳ tài khoản hoặc dịch vụ nào;

(b) Hoạt động bất kỳ thiết bị nào;

(c)  Hoạt động bất kỳ phương tiện nào của Quý Chuyên gia; và/ hoặc

(d) Xác định người sử dụng của dịch vụ.

Thông báo đẩy có nghĩa là thông điệp, bao gồm bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu, được truyền đi như là một phần của ứng dụng dịch vụ tìm kiếm Chuyên gia trên ứng dụng di động TAGO và được gửi đến phương tiện của người dùng.

TAGO/ chúng tôi có nghĩa là Công ty Cổ phần Công nghệ GURU, trong trường hợp khác có thể, và bao gồm các bên kế thừa và chuyển giao.

Tên đăng nhập có nghĩa là tên nhận dạng cá nhân, số, ký tự hoặc sự kết hợp bất kỳ của các yếu tố này đê nhận dạng người dùng đã đăng ký dịch vụ.

Quý Chuyên gia có nghĩa là người dùng đã đăng ký dịch vụ.

Xin lưu ý rằng các từ số ít là bao gồm cả số nhiều và ngược lại.